Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Ngày đăng: 12/12/2011CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

 1. Nhiệm vụ chung

1.1. Nhiệm vụ của đơn vị chủ trì:


-      Làm đầu mối để tham mưu cho Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty về các nhiệm vụ được giao.

-      Lấy ý kiến của các đơn vị tham gia về các vấn đề, nội dung có liên quan; tổng hợp và đề xuất ý kiến hoặc biện pháp giải quyết của đơn vị trình Chủ tịch kiêm Giám đốc xem xét, quyết định.

-      Trong trường hợp phải gửi tài liệu đến các đơn vị tham gia xem xét, đơn vị chủ trì chỉ gửi các phần có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia.

-      Đối với một số nhiệm vụ tổng quát - có tính chất tổng hợp công việc, hoặc báo cáo của các đơn vị tham gia - đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổng hợp, cân nhắc và thảo luận với các đơn vị tham gia để đưa vào báo cáo tổng hợp cuối cùng trình Chủ tịch kiêm Giám đốc xem xét quyết định.

-      Khi tham gia các cuộc họp do Chủ tịch kiêm Giám đốc chủ trì về các vấn đề do đơn vị chịu trách nhiệm, đơn vị chủ trì có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, nội dung và các vấn đề cần thảo luận trong cuộc họp.

-     Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các đơn vị và báo cáo với Chủ tịch kiêm Giám đốc về tình hình triển khai, thực hiện các văn bản, kết luận của Chủ tịch kiêm Giám đốc về các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đơn vị được giao chủ trì.

1.2. Nhiệm vụ của đơn vị tham gia:

-      Tham gia góp ý đúng thời hạn các công việc do Chủ tịch kiêm Giám đốc chỉ đạo và đơn vị chủ trì đề nghị.

-      Đối với một số nhiệm vụ tổng quát - có tính chất tổng hợp công việc hoặc báo cáo của nhiều đơn vị - đơn vị tham gia chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần công việc, đề xuất của mình vào báo cáo chung cuối cùng của đơn vị chủ trì.

2. Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị:

2.1. Phòng Tổ chức – Lao động

          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác chế độ, chính sách;  Công tác lao động, tiền lương; Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

2.2. Văn phòng và Phòng Thanh tra Bảo vệ - Pháp chế
          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ:; Công tác hành chính quản trị, đối ngoại; Công tác y tế; Công tác thi đua, tuyên truyền; Công tác thanh tra, pháp chế; Công tác bảo vệ.

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán

          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Áp dụng chế độ, chính sách của Nhà nước, của EVN về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và hạch toán, kế toán trong Công ty. Đề xuất xây dựng các quy chế, quy định của Công ty về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và hạch toán, kế toán. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy chế, quy định về các lĩnh vực nêu trên.

2.4. Phòng Kế hoạch -  Vật tư
          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác quản lý kế hoạch, thống kê sản xuất điện; Công tác quản lý vận hành thị trường điện; Công tác quản lý kinh tế dự toán, kinh doanh; Công tác quản lý đấu thầu; Thực hiện công tác quản lý, cung cấp, kiểm tra, kiểm soát vật tư, thiết bị, hượt liệu, hóa chất…

2.5. Phòng Kỹ thuật:   

          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác quản lý kỹ thuật nguồn và trạm điện; Công tác quản lý KTAT, BHLĐ, PCCN, PCLB và bảo vệ môi trường; Công tác quản lý khoa học, viễn thông, công nghệ thông tin và phụ trách hệ thống quản lý chất lượng; Công tác đào tạo chuyên môn kỹ thuật; Công tác quản lý kỹ thuật nguồn và trạm điện.

2.6. Phân xưởng vận hành 1, Phân xưởng vận hành 2
         
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Đảm bảo phương thức vận hành các tổ máy an toàn, tối ưu và an ninh hệ thống điện; Xây dựng phương thức vận hành nhằm tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tổ máy; Theo dõi tình hình vận hành, thông số vận hành, số giờ vận hành thực tế và tương đương của các thiết bị thuộc Phân xưởng quản lý; Báo cáo tình hình vận hành tổ máy theo “Quy trình nhiệm vụ và phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia”; Hạn chế sự cố chủ quan, đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA - DỊCH VỤ PHÚ MỸ GIAI ĐOẠN 1


 2.7. Phòng Tổng hợp:
          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Công tác kế hoạch, vật tư; Công tác kỹ thuật, an toàn, kiểm tra, giám sát; Công tác xây dựng cơ bản; Công tác kế toán; Công tác hành chính, lao động, tiền lương

2.8. Phân xưởng sửa chữa Cơ - Nhiệt:
        
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Thực hiện chế độ quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng, các phương tiện vận chuyển cùng các tài sản cố định khác; Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị, sự biến đổi của thông số vận hành theo số giờ vận hành thực tế / tương đương thuộc các tổ máy để góp phần vào việc đảm bảo phương thức vận hành an toàn, liên tục; Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên, kế hoạch SCL thiết bị thuộc Công ty.

2.9. Phân xưởng Gia công - Phục hồi

          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Thực hiện chế độ quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng, các phương tiện vận chuyển cùng các tài sản cố định khác; Bảo đảm chất lượng công tác phun phủ, phục hồi chi tiết các tuabin khí F5, F6 trong giai đoạn đầu của TTSC-DV; Theo dõi tình hình vận hành, số giờ vận hành thực tế và tương đương của các chi tiết gia công, phục hồi; đánh giá và đề xuất giải pháp kỹ thuật để kéo dài tuổi thọ.

2.10. Phân xưởng sửa chữa Điện - Tự động

          
Chủ trì giải quyết các công việc sau: Thực hiện chế độ quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, các trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề, dụng cụ đo lường, thí nghiệm cùng các tài sản cố định khác; Theo dõi tình hình vận hành, số giờ vận hành thực tế và tương đương của các thiết bị chính và phụ thuộc tài sản cố định; Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên kế hoạch SCL thiết bị nguồn điện và thiết bị phục vụ tài sản cố định của Công ty; Thực hiện kế hoạch hàng quý, năm của Công ty, đề xuất các biện pháp đảm bảo tính đồng bộ, tiến độ thực hiện và điều chỉnh kế hoạch sửa chữa của Công ty; Hướng dẫn và kiểm tra các tổ sửa chữa thực hiện các quy phạm, quy trình, quy định, quy chế, tiêu chuẩn và chế độ phiếu công tác liên quan đến công tác sửa chữa thiết bị điện. Xây dựng các phương án kỹ thuật, an toàn phát sinh trong quá trình SCTX và SCL của Công ty.
Các bài đã đăng